В качеството си на доставчик от последна инстанция и съгласно Закона за енергетиката, ЕСП Златни Пясъци ООД осигурява снабдяването с електрическа енергия на крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на територията на к.к.Златни пясъци:

  • които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на  друг доставчик; или
  • когато избраният от тях доставчик на електрическа енергия не е в състояние да извършва доставка по независещи от крайния клиент причини (обявяване на доставчика в несъстоятелност или ликвидация, отнемане на лицензия или друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия).

Съгласно §17, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 59 от 05.07.2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) до 30 юни 2015 г. доставчиците от последна инстанция (ДПИ) купуват необходимата за потребителите си електрическа енергия само от обществения доставчик (НЕК ЕАД). След тази дата ДПИ имат право да сключват сделки за закупуване на електрическа енергия за своите клиенти по свободно договорени цени, като цената на ел. енергията се определя по методика от КЕВР.

Във връзка с това, ЕСП Златни Пясъци ООД в качеството си на Доставчик от последна инстанция обявява цена за продажба на електрическа енергия, считано от 01 август 2018 г. при нулева стойност на разходите за балансираща енергия, в размер на 143.21лв./МВтч.

ЕСП Златни Пясъци ООД продава електрическа енергия на своите клиенти само по тарифен план „Една скала”. Цената на тарифата се образува при калкулиране на действителната стойност на разходите за балансираща енергия след получаване на реалните данни от отчета на средствата за търговско измерване и сетълмент от ЕСО ЕАД.

Клиентите на ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството му на ДПИ заплащат и следните мрежови такси, съгласно решение на КЕВР:

  • Цена за задължение към обществото;
  • Цена за пренос през електропреносната мрежа;
  • Цена за достъп до електропреносната мрежа;
  • Цена за пренос през разпределителната мрежа за обекти, присъединени на ниско напрежение;
  • Цена за достъп до разпределителната мрежа;