ЕСП Златни пясъци“ ООД е титуляр на следните лицензии:

1. Лицензия № Л-228/26.04.2007 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” на територията на к.к. „Златни пясъци“, допълнена с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група“.

Изтегли

2. Лицензия № Л-344-15/29.11.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, допълнена с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на стандартна балансираща група“. 

Изтегли

         — Решение на КЕВР за удължаване срока на лицензия № Л-344-15/29.10.2010г. за „търговия с електрическа енергия“ до 29.11.2030г.

Изтегли

3. Лицензия № Л-411-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“, допълнена с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група“.

Изтегли