ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД
Съобщава на всички свои клиенти, че КОМИСИЯTA ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решениe № Ц-14 / 30.06.2023г. новите цени на електрическата
енергия, считано от 01.07.2023г.