Уважаеми дами и господа,


С промените в Закона за енергетика (ДВ бр.57/26.06.2020г.) от 01.10.2020г. всички небитови
потребители трябва да преминат на свободен пазар, като електрическата енергия ще се
закупува от избран от тях търговец по свободно договорени цени.
В тази връзка Ви уведомяваме, че считано от 01.10.2020г. ЕСП Златни Пясъци ООД, в
качеството си на краен снабдител, ще прекрати снабдяването Ви с електрическа енергия по
регулирани цени.

За това е необходимо да предприемете следните действия:

1. До 10.09.2020г. Вие трябва да сключите договор с търговец на електрическа енергия
и той да заяви процедура за регистрация на свободен пазар и смяна на доставчик.

2. Ако пропуснете тази възможност, то тогава след 01.10.2020г. ще се снабдявате
служебно от ЕСП Златни Пясъци ООД, в качеството му на търговец на електрическа
енергия, съгласно подписан типов договор, одобрен от Комисията за енергийно и
водно регулиране.

3. При условие, че до 30.06.2021г. не се предприеме процедура по смяна на доставчик,
то тогава от 01.07.2021г. Вашият обект ще се снабдява служебно от Доставчик от
последна инстанция.

Оставаме на Ваше разположение за възникнали въпроси, по следните начини:

1. телефон: 052/357 179
2. факс: 052/355 571
3. мобилен: 0899911903
4. е-мейл: esp@goldensands-bg.com
5. www.esp-zlatni.bg
6. в Центъра за работа с клиенти на ЕСП Златни Пясъци ООД, на адрес: 9007 гр. Варна,
к.к. Златни пясъци, административна сграда Рила.

Списък на небитови клиенти.