Комисията за енергийно и водно регулиране прие с Решение Ц-29 от 1 юли 2020 г. новите цени на електроенергията, които са за небитовите клиенти на ЕСП Златни Пясъци ООД присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение за периода до 30.09.2020г., както и за битови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение за периода до 30.06.2021г.
За повечеинформация.