Съобщава на всички свои клиенти, че КОМИСИЯTA ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решениe № Ц–11 от 01.07.2018г. новите цени на електрическата енергия